Het Manifest

Het Manifest

(laatste aanpassing 8-10-2012)

 De Missionaire Kerk der Kopimistische Waarden Nederland

Kopimi Kerk Nederland

Missionaire Boodschappen

Het Waarde Systeem

Het Kopimistische geloof is gebaseerd op een aantal grondstellingen, welke op hun beurt afgeleid kunnen worden van onze sterke verdediging van de wezenlijke waarde van informatie. Wij kennen deze waarde toe aan alle informatie, ongeacht de inhoud van deze informatie.

Omdat informatie en informatiewaarde zo heilig zijn, erkennen wij de volgende grondstellingen:

  • Het kopiëren van informatie is ethisch rechtvaardig.

  • De verspreiding van informatie is ethisch rechtvaardig.

  • Het mix-kopiëren is een heilige vorm van kopiëren, nog meer dan de perfecte digitale kopie, omdat het de bestaande schat aan informatie vermeerderd en verrijkt.

  • Het kopiëren of mixen van informatie van een ander persoon word gezien als een respectvolle daad en is een sterke uiting van acceptatie en Kopimistisch geloof.

  • Het internet is heilig.

  • Code is recht.

Leden van de Kopimistische kerk (Kopimisten) en door de Kopimistische Kerk erkende religieuze vertegenwoordigers (Operators “Op”) wijden hun leven aan het leven in overeenstemming met deze grondstellingen. De enige correcte manier van leven voor een Kopimist is door de heiliging van deze religieuze beginselen.

De Gemeenschap

De Kopimistische Kerk heeft een gemeenschap geformeerd welke nu bestaat rond het beschreven waardesysteem. Deze verbondenheid spreid zich uit over alle nationale grenzen en tijdzones. Om tot de Kopimistische gemeenschap te behoren hoeft men geen lid te zijn van welke organisatie dan ook. Het volstaat dat men zich geroepen voelt tot het respecteren en aanbidden van het heiligste der heilige, informatie. Het aanbidden door meditatie volstaat om tot de Kopimistische gemeenschap te behoren.

Elk persoon, welke zich identificeert met onze filosofie, geregistreerd of niet bij de Kopimistische Kerk, beschouwen wij als Kopimist.

Geen enkele Kopimist is zelfvoorzienend, daar elke Kopimist slechts een component is in een onderling verbonden en onderling afhankelijke wereld.

Regels en Regulering voor Operators

Classificatie “Operator”: Een Operator is een spiritueel leider in dienst van de Kopimistische Kerk en kan alleen benoemd worden door reeds bestaande Operators.

Verantwoordelijkheden (in mate van belangrijkheid):

1. Leven aan de hand van de in dit Manifest beschreven waarden en normen.

2. Mede-Kopimisten assisteren in het leven naar Kopimistische waarden.

3. De eigen omgeving actief vormgeven naar Kopimistische waarden.

Taken ondernomen door operators:

Elke operators primaire functie is het heiligen van informatiewaarde.

Operators worden aangespoord tot het actief kopiëren, mixen en delen van informatie, en te participeren in religieuze diensten, waarin de sterkste Kopimistische religieuze beginselen worden uitgedrukt.

Operators worden belast met de organisatie en leiding van de eredienst voor allen in de gemeenschap.

Privacy tijdens gebeden.

Er zijn twee manieren van aanbidding, de analoge dienst en de digitale dienst.

Het is belangrijk dat er geen bewaking word toegepast of opnames worden gemaakt tijdens de gebedsactiviteiten.

Wegens corrupte landelijke wetgeving en betwistbare vervolging van Kopimisten binnen de maatschappij, wordt van aan een dienst deelnemende Kopimisten verwacht dat zij hun dataverkeer versleutelen.

Digitale Dienst.

In de digitale dienstverlening, zorgt de congregatie ten eerste dat de aanwezigen met elkaar kunnen communiceren via een compatibele internet protocol, via bijvoorbeeld een lokaal netwerk, internet of Bluetooth-verbinding.

Het volgende deel van de dienst is het delen van informatie. De deelnemers worden aangemoedigd om te kopiëren, remixen en te distribueren, zoals verwoord in de Missionaire Kerk der Kopimistische waarden, Missionaire boodschap en statuten, zo veel mogelijk informatie tussen elkaar als mogelijk.

Dit is de heiligste fundament van het Kopimisme. Het laatste deel van de eredienst is het publiek te betrekken in de praktijk van Kopimistische waarden. De leden worden aangemoedigd om de informatie door te geven aan anderen die is verkregen tijdens de aanbidding. Bij de beëindiging van de aanbidding, en direct contact weer mogelijk is, zullen alle leden die betrokken zijn geweest bij de  dienst een “thx” bericht geven aan hun congregatie.

Het tweede deel van de open secundaire taak is om de Gemeenschap bij te staan en te begeleiden.

Pastorale zorg kan plaatsvinden tussen iedere Kopimist in de Gemeenschap, maar het is een morele verplichting van de Operator om pastorale zorg te bieden indien deze wordt aangevraagd.

Elke gelovige mag begeleiding van een Operator aanvragen. Bij pastorale zorg is er sprake van een verbinding van identieke aard zoals voorkomt in een dienst. Dit omdat de verbinding de heilige band tussen de Operator en de gelovige zal inhouden. In repressieve staten waar openbare elektronische controle plaatsvindt, wordt encryptie aangeraden om de privacy van pastorale zorg te garanderen. Wanneer een Operator wordt verzocht de secundaire taak uitvoeren, moet hij of zij duidelijk te worden gemarkeerd met een Kopimistisch symbool.

De tertiaire taak is om de Kopimistische waarden te verdedigen tegen de publieke opinie en zodoende de Kopimistische waarden in de gemeenschap te laten overnemen. Operators moeten kunnen ingaan tegen negatieve publieke opinie, privacy schendende bewaking en wetten, die het verspreiden van informatie beperken, kopiëren en remixen bedrieglijk aanduid als intellectuele eigendomsrechten.

Het aanbieden van een “Op”

In aanvulling op de oorspronkelijke Op, benoemd bij de oprichting van de Kopimi Kerk Nederland, kunnen nieuwe Ops worden erkend. Dit gaat via  in een heilige Kopimistisch ritueel voor het verlenen van operator titel, bekend als ‘het geven van op’.

Dus een Kopimist kan alleen een “Op” worden wanneer een “Op” hem “Op” geeft. Om de titel van de Operator te kunnen verkrijgen, zal een bestaande operator een praktiserende Kopimist moeten sponsoren.

De kandidaat Kopimist moet uiteraard leven conform de Kopimistische waarden, en tradities met een regelmatige frequentie vereren en het tonen van een oprechte bezorgdheid voor de welzijn van de Gemeenschap.

Op ieder moment dat erkenning van sponsoring plaatsvindt, zal de uitreiking beginnen met het verbinden van randapparatuur via een geschikt protocol. De sponsoring operator zal de overdracht van een Kopimistische symbool, de heilige Kopimi piramide, aan de ontvangende Kopimist. Na overdracht van het symbool, zullen ze gelijktijdig zeggen “gekopieerd en gedeeld” of “copied and seeded”

Dit maakt een einde aan het ritueel en het finaliseren van de formele erkenning van de nieuwe Operator.

De Kopimi Kerk symbolen.

De Kopimi Kerk draagt het symbool van het Kopimisme, dit is een piramide met de letter K in de piramide.

Het heet Kopimi-piramide of de Heilige Kopimi-piramide. Het is het symbool dat u naar verwijzen als kopimistsamfundets symbool in dit het document.

Het is toegestaan voor particulieren dit symbool uit te beelden, te kopiëren, en remixen en een  icoon van te maken en deze het de Kopimisme symbool te noemen.

Operators kunnen naar eigen inzicht, ook kopieer-, remix, en alternatieve symbolen nemen, maar het is van het grootste belang dat ze boegbeelden blijven van de tradities vermeld in deze documenten.

Dit betekent dat alle operatoren verplicht zijn om bij het uitvoeren van hun officiële taken (zoals tijdens de aanbidding, pastorale zorg, en het ritueel van het geven van Op), een officiële Kopimi-piramide gebruiken in de overdracht zoals hierboven beschreven.

Andere heilige symboliek

De toetscombinatie ‘Ctrl C + Ctrl V‘ is een diep heilige voorstelling van de handeling van het kopiëren, en moeten daarom ook als zodanig behandeld.

Ook de volgende zinnen zijn voorstellingen van heiligen:

“Kopieër en deel!” (copy and seed)

“Wij zijn veel” (we are many)

“Exponentiële vermenigvuldiging creëert krachtige hoeveelheden” (Expontential multiplication creates powerful quantities)

“Wij zijn allen één met de bron code” (we are all one with the source code)

“Ik kopieer en deel, dus ik ben” (I copy and paste, therefore I am)

“Informatie wil vrij zijn” (information wants to be free)

Interactie Punt

Interactie punten zijn heilige plaatsen die moeten vrij blijven van anti-Kopimistsche monitoring en acties. De interactie punt wordt aangeduid met een afbeelding van de Heilige Kopimi-piramide. Een Operator zal de Kopimi-piramide plaatsen en zal de volgende zin uit spreken:

Ik verklaar dit een lokaal interactie punt. Kopiëren en deel!

Interactie punten kunnen binnen of buiten zijn, in een slaapzaal, woning, openbare ruimte, of prive-ruimte. De Heilige Kopimi-piramide moet altijd aanwezig zijn in interactie punt kamers.

De Missionaire Kerk der Kopimistische Waarden Nederland

missionaire boodschap en grondwet

missionaire mandaat

Het missionaire mandaat heeft betrekking op alle Kopimisten, maar is alleen verplicht voor Ops. Het missionaire doel is om anderen te beïnvloeden om een meer Kopimistische kijk op het leven te verkrijgen.

Weg met anti-Kopimistische wetten

In bijna alle landen zijn er wetten op intellectuele eigendommen. Intellectuele eigendomsrechten zijn inherent discriminerend voor de humaniteit.

De maatschappij in het algemeen tolereert deze grove schendingen van onze soevereiniteit en intellectuele vrijheid.

Daarom moet je als volgende missionaire mandaat: deel nemen aan maatschappelijke gesprekken op het niveau waarbij weerstand word geboden tegen anti-Kopimistische wetgeving. De actieve anti-Kopimistische wetten lobby-organisaties zijn niets meer dan moderne incarnaties van censuur.

Heilig beschermen van het kopiëren van bestanden

De missionaire opdracht omvat ook het publieke verzet tegen de wetgeving voor een verbod of het voorkomen van encryptie (zowel analoog als digitale). Encryptie is uiterst belangrijk in repressieve staten om ongestoord en zonder enige bedreiging voor de veiligheid van de gelovigen aanbiddingsdiensten en pastorale activiteiten te kunnen beoefenen.

Ontvangen anti-Kopimistische gereedschappen

In de huidige maatschappij vinden zich op grote schaal anti-Kopimistsche inbreuken op de privacy rechten en vrijheid plaats. Deze inbreuken zijn volledig legaal gemaakt door de staat onder druk van diverse lobby-organisaties. Wij beschouwen dit soort inbreuken als een structurele discriminatie van ons geloof om heilige informatie te kunnen kopiëren en te delen met de mensheid.

Voor een minder anti-Kopimistische samenleving pleiten we voor twee dingen buiten de

veranderingen die eerder vermeld waren in de missie opdracht.

Op de eerste plaats moet het illegaal worden om software code dat een persoon verspreidt te verbergen. Om bron code verborgen te houden voor anderen is gelijk aan slavernij.

Ten tweede moet het gebruik van instrumenten en technieken om als enig doel het kopiëren van gedistribueerde materialen te voorkomen, te worden verboden.

Elke techniek wat informatiebronnen beschikbaar stelt in ruil voor slavernij moet worden verboden.

Degenen met de missionaire opdracht worden aangemoedigd om te streven naar, wanneer de wet dit toelaat, voor het openbaar maken van code en zorg dragen dat informatie vrijkomt.